↑ Terug naar Reglement

Reglement 2023

DEELNEMER

Artikel 1.1
Voor deelname aan de wedstrijd is óf de minimumleeftijd van 18 jaar óf indien jonger het bezit van een autorijbewijs vereist. Boven de 18 jaar is het bezit van een autorijbewijs niet vereist, wel is enige rijervaring noodzakelijk. Deelname aan de wedstrijd is geheel voor verantwoording van de deelnemer en dus op eigen risico. St. Autocross Abocude e.o., haar bestuursleden en haar medewerkers zijn niet aansprakelijk voor letsel, schade en diefstal ontstaan tijdens de autocross. De deelnemer dient op het moment van deelname gezond te zijn.
Artikel 1.2
Iedere deelnemer dient bij zijn inschrijving het verschuldigde inschrijvingsgeld te voldoen. Van dit bedrag wordt door het bestuur van de Stichting Autocross Abcoude e.o. (verder te noemen ‘het bestuur’) op naam van de deelnemer een W.A.-verzekering afgesloten voor de duur van de wedstrijd (zonder een verzekering is deelname aan de wedstrijd niet toegestaan).  Annuleren is tot 21 dagen voor de autocross kosteloos mogelijk. Daarna vervalt het recht op restitutie van het inschrijfgeld.
Artikel 1.3
Het is zonder uitdrukkelijke toestemming van het bestuur verboden om op het wedstrijdterrein (dus ook het rennerskwartier) een andere dan de ingeschreven deelnemer in de crossauto te laten (mee)rijden. Tevens is het onderling (in dames of heren klasse uitwisselen van auto niet toegestaan.
Artikel 1.4
De deelnemer is verplicht om tijdens de race een goedgekeurde valhelm te dragen evenals een brandvertragende overall (mogelijk door wassen in aluin). Het dragen van een minimaal vierpunts veiligheidsgordel is verplicht. Ook het dragen van een nekband is verplicht.
Artikel 1.5
Het gebruik van alcohol, stimulerende en verdovende middelen of medicijnen die de rijvaardigheid beïnvloeden is 24 uur voor, tijdens en vlak na de wedstrijd verboden. In de crossauto geldt een rookverbod. De deelnemer verklaart zich bereid mee te werken aan controle hierop.
Artikel 1.6
Het bestuur behoudt zich het recht voor al dan niet startgeld en/of prijzengeld uit te keren. De hoogte ervan is nooit vooraf vastgesteld.
Artikel 1.7
Door derden uitgeloofde premies worden geheel uitgekeerd aan de begunstigde deelnemer.
Artikel 1.8
De deelnemer is verplicht om naast de crossauto alle meegebrachte voorwerpen (o.a. onderdelen en afval), onmiddellijk na afloop van de cross van het wedstrijdterrein en de directe omgeving te verwijderen. De eerder betaalde borgsom wordt pas geheel terugbetaald als aan alle verplichtingen is voldaan. Bij het in gebreke blijven worden alle door het bestuur gemaakte kosten verhaald op de deelnemer.
Artikel 1.9
Alle door de medewerkers van de Stichting Autocross Abcoude e.o. gegeven aanwijzingen dienen onmiddellijk door de deelnemer en/of helper te worden opgevolgd. Indien het reglement niet wordt nageleefd kan het bestuur besluiten de deelnemer uit te sluiten van verder deelname aan de lopende dan wel komende wedstrijd.
Artikel 1.10
Het bestuur behoudt zich het recht voor om deelnemer en/of helpers, die zich naar zijn mening misdragen in woord, geschrift of gebaar, te (laten) verwijderen van het wedstrijdterrein.
Artikel 1.11
In verband met de verplichte technische keuring van de crossauto dient de deelnemer minimaal 2 uur voor aanvang van de wedstrijd aanwezig te zijn. Afgekeurde auto’s dienen te worden aangepast conform de aanwijzingen van het bestuur. Het is niet toegestaan om met een afgekeurde crossauto deel te nemen aan de wedstrijd. Deze auto’s dienen verwijderd te worden van het wedstrijdterrein.
Artikel 1.12
Het bestuur heeft, buiten dit reglement om, het recht om maatregelen te treffen die een goede en veilige afloop van het wedstrijdprogramma mogelijk maken. In dit kader is de deelnemer verplicht aanwijzingen onverwijld op te volgen. De maatregelen zoals hier bedoeld en omschreven in artikel 10 en 11 geven nooit recht op restitutie van het inschrijfgeld.
Artikel 1.13
De deelnemer aan de autocross dient het persoonlijk startbewijs altijd bij zich te dragen.

WEDSTRIJDTERREIN

Artikel 2.1
Op het gehele wedstrijdterrein mag, buiten wedstrijdverband, niet harder gereden worden dan STAPVOETS.
Artikel 2.2
Na aankomst op het wedstrijdterrein dient de crossauto onmiddellijk en rechtstreeks naar het rennerskwartier gebracht te worden. Het is niet toegestaan om naast de crossauto met meer dan één voertuig het wedstrijdterrein te betreden. Ook is het niet toegestaan om met andere voertuigen zoals quads en crossbrommers op het wedstrijdterrein te rijden.
Artikel 2.3
Het is deelnemers en helpers niet toegestaan gedurende de wedstrijd op het middenterrein te verblijven.
Artikel 2.4
Het is niet toegestaan om in het rennerskwartier stellages of bouwwerken te plaatsen die als tribune kunnen fungeren.
Artikel 2.4b
Na afloop van iedere manche dient de crossauto onmiddellijk van de wedstrijdbaan te worden verwijderd en naar het rennerskwartier te worden gebracht.
Artikel 2.5
Het rennerskwartier mag niet worden vervuild. Het lozen van olie, koelvloeistof, remvloeistof, brandstof e.d. Het branden van papier, plastics, rubber e.d. en het storten van glas, banden en andere materialen is ten strengste verboden. Overtreding leidt tot onmiddellijke uitsluiting van deelname en verwijdering van het terrein. Dergelijke handelingen kunnen ook leiden tot strafrechtelijke vervolging; er wordt altijd aangifte gedaan.
Artikel 2.6
In het rennerskwartier dient de crossauto altijd geparkeerd te staan op een zeil met de minimumafmetingen van 3 x 5 meter. Het zeil moet waterdicht zijn en de crossauto moet er geheel op staan.

CROSSAUTO

Artikel 3.1
Per deelnemer mag slechts één crossauto worden ingezet voor de wedstrijd. Op straffe van diskwalificatie is het niet toegestaan om gedurende het wedstrijdverloop van auto te wisselen.
Artikel 3.2
Deelname met een vrachtauto, bestelwagen, minibusje en vierwiel aangedreven auto is niet toegestaan. De motor van de crossauto mag niet meer dan vier cilinders hebben. Geen dieselmotoren !
Artikel 3.3
Bij aankomst op het wedstrijdterrein dient de crossauto al te zijn ontdaan van glas van voor-, zij, – en achterruiten, koplampen e.d. Ook dienen alle wieldoppen verwijderd te zijn. Tevens dient het startnummer reeds op de auto geplaatst te zijn.
Artikel 3.4
De crossauto dient te zijn uitgerust met een:

–          goed werkende stuurinrichting;

–          goed werkend hydraulisch gescheiden remsysteem op alle wielen;

–          stalen, goed doorgelaste rolkooi* (dus geen rollbar),                                                                           beugel

minimale diameter 38 mm, 2.5 mm dik. Verbindingen dienen

rondom afgelast te zijn. Op heuphoogte aan bestuurderskant

een extra pijp. De rolkooi dient binnen in de auto geplaatst

te worden.

–       4-punts veiligheidsgordel gemonteerd met een M10 sterkte 8,8;        * rolkooi

–          van buitenaf te openen raam of portier aan bestuurderszijde;

–          wit bord, 40×40 cm groot, op het dak met tweezijdig in zwarte cijfers het toegekende startnummer;

–          afgeschermde waterslangen;

–          van buitenaf goed bereikbaar contactslot of hoofdstroomschakelaar;

–          stalen benzinetank. Indien dit niet de originele tank is, mag deze geen grotere inhoud hebben dan 10 liter. De tank moet zijn voorzien van een deugdelijke ontluchting en mag niet lekken;

–          veilige plaats voor en een goede bevestiging van de accu. Indien de accu is geplaatst in de cabine, dient de bovenzijde te zijn afgedekt in verband met mogelijk uitstromen van accuzuur.

–          verder dient het raam aan de bestuurderszijde voorzien te worden van gaas (max. 4 bij 4 cm) of een net.

–          Remlicht binnen het chassis aan achterzijde auto..
Artikel 3.5
De crossauto mag niet  zijn voorzien van:
–          meer dan twee wielen per as (zgn. “dubbellucht”);

–          losse delen, bevestigd aan banden en/of wielen;

–          een buiten de carrosserie uitstekend hekwerk;

–          scherpe randen in de dakopening, ontstaan bijvoorbeeld na het verwijderen van een sunroof.

WEDSTRIJDEN

Artikel 4.1
De autocrosswedstrijd bestaat uit tenminste twee manches per groep en een finaleronde. Indeling van rijders en bepaling van het aantal groepen gebeurt, strikt willekeurig, door het bestuur en kan niet ter discussie worden gesteld. Het is niet toegestaan om op een andere dan de toegewezen startplaats te starten. Indien mogelijk wordt er tevens een afvalrace verreden, waarvoor dezelfde regels gelden als voor de autocross.
Artikel 4.2
Het is verboden de baan in een andere rijrichting te volgen dan door de wedstrijdleiding is aangegeven. Achteruitrijden is eveneens niet toegestaan, met uitzondering van de afvalrace.
Artikel 4.3
Het vormen van een combine tijdens de wedstrijden leidt tot onherroepelijke uitsluiting van verdere deelname en klassering van de direct betrokkenen.
Artikel 4.4
De wedstrijden worden beoordeeld door de wedstrijdleider, bijgestaan door de jury en de baancommissarissen. De wedstrijdleider is verantwoordelijk voor het verloop van de wedstrijden. Beslissingen, genomen door de wedstrijdleider, evenals de uitspraak van de jury, zijn bindend voor de deelnemers.
Artikel 4.5
Tijdens de wedstrijden worden door de wedstrijdleider en de baancommissarissen de volgende vlaggen gebruikt:

–          RODE vlag: alle auto’s stoppen, motoren afzetten;

–          GELE vlag: gevaar, snelheid minderen en inhalen verboden;

–          ZWARTE vlag: onmiddellijk de baan verlaten;

–          FINISH vlag: wedstrijd beëindigt, snelheid minderen.
Artikel 4.6
De rijder die de baan door de afzetting heen verlaat, dient op dezelfde plaats weer in te voegen. Daarbij moeten de aanwijzingen van de baancommissaris(sen) stipt worden opgevolgd.
Artikel 4.7
Na het opstellen voor de start mag de rijder zijn auto niet meer verlaten. Het uitvoeren van reparaties op de baan is niet toegestaan. Het is tevens niet toegestaan om tijdens het wedstrijdverloop van auto te wisselen.
Artikel 4.8
Bezwaar maken tegen de uitslag van een wedstrijd kan ALLEEN SCHRIFTELIJK, bij de wedstrijdleider. Mondelinge bezwaren worden niet behandeld.
Artikel 4.9
Ten behoeve van de elektronische tijdwaarneming kan een transponder beschikbaar gesteld worden die direct na afloop van de cross weer ingeleverd dient te worden. De deelnemer is volledig verantwoordelijk voor de transponder. Bij verlies of niet inleveren van de transponder zal € 250,– in rekening worden gebracht. De borg dient dan als eerste aanbetaling.
Artikel 4.10
Voorgaande wedstrijdreglementen zijn met de uitgifte van dit wedstrijdreglement 2023 komen te vervallen.